construccio2.png

Orientacions per al professorat


Aquesta pràctica analitza la resposta dels cucs de terra a una substància que es fa servir per adobar les terres a l'Amazonia amb la o sòl amb o sense carbonet per a veure si els cucs de terra són indiferents, prefereixen o eviten aquest compost.
El carbonet reestructura el sòl i l'estabilitza i fertilitza (1). A més, recentment s'ha suggerit que el carbonet podria contribuir a reduir els nivells de CO2 atmosfèrics (2).
La pràctica comença explicant què és el carbonet i com es fa servir per adobar el sòl. Igualment es parla als alumnes de la importància dels cucs de terra i altres invertebrats pel manteniment de la textura i estructura del sòl i per què són importants per a l'agricultura.
Aquesta pràctica es pot englobar dins del tema dedicat a la funció de relació a 2n d'ESO, però perfectament es pot realitzar quan es parla de l'efecte hivernacle o de l'escalfament del clima per les característiques del carbonet com a adob natural que pot

Set up containers with compost or soil on one side of a separator, and compost or soil containing biochar on the other. Remove the separator and add worms. Cover the containers and leave them until the next lesson. Replace the separator carefully, and count the worms in each section of the container. Analyse the data to find out if the worms are influenced by the presence of the biochar.
*En aquesta secció cal donar orientacions pràctiques al professorat en relació a la temporització i recursos necessaris per a fer la pràctica.*
*S'agrairan també observacions sobre punts crítics de la pràctica, etc...*Guió per a l'alumnat


La cooperativa ecològica de la teva comarca vol provar una nova substància per adobar el terreny: el carbonet. El carbonet

1. Introducció

*Introducció a la pràctica, breu text motivador que situï la pràctica en l'entorn de l'alumnat.*

2. Problema

*Definició de la situació problema.*

3. Hipòtesi

*Proposar les hipòtesis de resposta a la situació problema.*

4. Disseny de l'experiment

*Convé especificar el factors (les "forces" que intervenen en l'experiment) i les variables (les coses que mesurarem).*

4.1. Material

*Materials necessaris per a fer la pràctica, en llista de punts.*

4.2. Procediment

*Descripció del procediment, formats varis: llista, imatges,...*

5.Resultats


6.Conclusions


Referències


http://www.nuffieldfoundation.org/practical-biology/investigating-response-worms-soil-improvers
http://www.biochar-international.org/