Orientacions per al professorat


L’experiència està pensada per 2n d’ESO, per adonar-se’n de com varia la velocitat en funció del temps i arribar al concepte d’acceleració. Però pot adaptar-se per 4t d’ESO pujant el nivell de tractament de les dades.
Es pot relacionar amb altres pràctiques de cinemàtica.

Guió per a l'alumnat


1.Introducció

Quan un objecte cau, augmenta progressivament la seva velocitat, fins que un altre objecte o força l’atura. Per facilitar el seu estudi utilitzareu una rampa inclinada, per minvar la seva acceleració i així poder prendre les dades amb més facilitat.

2.Objectius

 1. Conèixer i saber descriure els conceptes de moviment, velocitat i acceleració.
 2. Interpretació i seguiment d’una pauta de treball experimental.
 3. Registrar en taules de doble entrada les dades obtingudes.
 4. Interpretació i elaboració de gràfics.

3.Coneixements Previs

Per poder desenvolupar aquesta experiència cal que domineu les unitats de longitud i temps del Sistema Internacional. Seria bo que també haguéssiu treballat els factors de conversió.

4.Materials

 • Perfil d’alumini d’uns 2 metres i escaig. Pot ser de plàstic, d’aquests que es fan servir per amagar cables elèctrics.
 • Un topall metàl·lic que encaixi dins del perfil anterior. Es pot utilitzar un cargol gran.
 • Algun element, de plàstic o fusta, per poder inclinar el carril. Seria convenient fixar-lo.
 • Bala de vidre (tipus “canica”), que llisqui sense cap problema dins del perfil.
 • Cronòmetre.
 • Transportador d’angles gran, dels que s’utilitzen per la pissarra a les classes de geometria.
 • Cinta mètrica.
 • Calculadora.
 • Paper mil·limetrat.
carril_crono.jpg
Foto pròpia

5.Procediment

 1. Assenyala en el carril longituds de 50 en 50 cm, fins arribar als 2 metres.
 2. Calcula 5 vegades, amb el cronòmetre, el temps recorregut per la bala en recórrer les següents distàncies: a) de 0 a 0,5 m, b) de 0 a 1 m, c) de 0 a 1,5 m i d) de 0 a 2 m.
 3. Omple la graella 1 d'espai/temps (e/t) amb tots els resultats obtinguts, per trobar la mitjana aritmètica en cada cas.

6.Activitats

a) Ompliu les graelles 1 i 2, que teniu a sota, amb totes les dades obtingudes.
b) Amb els resultats de la graella 1 realitzeu, amb paper mil·limetrat, el gràfics espai – temps. A l’eix d’ordenades marqueu l’espai i el temps el poseu a l’eix d’abscisses.
c) Amb els resultats de la graella 2 realitzeu, amb paper mil·limetrat, el gràfic velocitat – temps. A l’eix d’ordenades marqueu la velocitat i el temps el poseu a l’eix d’abscisses.
Graella 1: espai/temps (e/t, però de vegades s’anomena s/t)

Espai(m)
t1 (s)
t2 (s)
t3 (s )
t4(s)
t5(s)
Mitjana temps(s)
0,00


0,50


1,00


1,50


2,00


Graella 2: velocitat/temps (v/t)

Espai (m)
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Temps

Velocitat (m/s)


d) Quina conclusió podeu treure? Us serveixen els gràfics per poder donar una explicació clara del concepte d’acceleració?

Referències


*Referències o enllaços d'utilitat per a aquesta pràctica en concret (blogs amb materials addicionals per a la pràctica, llocs web amb simulacions que calguin, articles de didàctica on es comenti la pràctica,...). No enllaços generals.*