Orientacions per al professorat


Aquesta pràctica és per a fer-la en grups de 2-3 alumnes, en una o dues sessions. No és necessari disposar de les roques, es pot fer a través de Internet en les pàgines que es proposen, però és molt millor fer servir les roques. És una bona idea que coavaluin les seves claus dicotòmiques en acabat: que cada grup faci servir la clau d'un altre grup per a classificar les roques i detecti els possibles errors/inconsistències. Fer un diàleg d'això a l'aula pot ajudar a reforçar l'ús de termes específics (textura, magmàtic,...).
No cal explicar molt profundament els criteris de classificació de roques. Es pot fer servir la pràctica per a introduïr-los i després recollir-ho en una classe convencional. Els alumnes descobreixen per si sols quins són els paràmetres que permeten classificar i identificar les roques. Comentar els diferents orígens (metamòrfic, magmàtic, sedimentari) a classe convencional abans de la pràctica pot ser d'utilitat, però no és imprescindible.
S'ha fet servir el terme roca magmàtica, però es pot també fer serivir roca ígnia indistintament. Només cal mantenir-ho coherent en la pràctica i a l'aula i que els alumnes sàpiguen que existeixen els dos termes.
Suggeriment: Es pot fer un itinerari de pràctiques continuant amb altres pràctiques de Claus dicotòmiques disponibles ( classificació de llavors i classificació de peixos).

Guió per a l'alumnat1. Introducció

Les claus dicotòmiques són esquemes de classificació que permeten classificar éssers vius o matèria inert (roques, minerals). A cada pas (identificat amb un número) fem servir una característica del material per a dirigir-nos cap a una nova pregunta fins arribar a identificar-lo. Un exemple de clau dicotòmica senzilla de classificació dels fruits:
1.-Té closca----2
1.-No té closca ----3
2.-Té forma irregular i oblonga ---CACAHUET
2.-Té forma afusada ----AMETLLA
3.-Té una pell gruixuda i esponjosa i és groc----PLÀTAN
3.-Té una pell fina----5
4.-Té la pell llisa---POMA
5.-Té la pell peluda---PRÉSSEC

2. Objectius

  1. Conèixer el funcionament i estructura de les claus dicotòmiques.
  2. Identificar i familiaritzar-se amb els paràmetres de classificació de roques i minerals (color, textura, reacció a l'àcid,...)
  3. Conèixer els diferents origens de les roques i els efectes que tenen els seus orígens sobre la seva estructura i aparença

3. Coneixements Previs

Les roques magmàtiques són aquelles que s'han format per refredeament del magma, ja sigui un refredament lent a l'interior (plutòniques) o un refredament ràpid a l'exterior (volcàniques) de la terra. Les sedimentàries resulten de l'acumulació i compressió durant llargues etapes de sediments terrestres o marins. Les metamòrfiques són el resultat de sotmetre altres roques a altes pressions o temperatures durant molt temps. Sobre l'origen de les roques: http://youtu.be/_cscH_9kO2M
Cada roca té unes característiques (textura, color, etc...) que permet identificar-la i saber quin origen té. http://ide-roc.uab.cat/mboto.php

4. Materials

Llista de roques/minerals: pissarra, granit, quarsita, basalt, esquist, gres, marbre, calcària, argila, conglomerat, guix.

5. Procediments

  1. Busca informació sobre les roques que has d'incloure. Anota, per a cada roca, les seves característiques externes, i si és sedimentària, metamòrfica o magmàtica, guarda'n també una imatge.
  2. Fent servir les característiques externes, construeix una clau dicotòmica que et permeti identificar-les.
  3. Prova amb cadascuna de les roques si realment la teva clau permet identificar-la.
  4. Afegeix al costat de cada roca si és sedimentària, magmàtica o metamòrfica, i una fotografia de la roca.

6. Activitats

a) Cal que construïu una clau dicotòmica que inclogui totes les roques de la llista de materials. Ha de tenir una estructura semblant a la que veus a la introducció, i quan s'arriba a identificar (Majúscules), a més del nom, cal posar-hi de quin tipus és (sedimentària/metemòrfica/magmàtica) i una imatge. Podeu trobar exemples de claus dicotòmiques de roques a les referències.
b) En acabat, intercanvia amb un altre grup la clau que has construït i intenta classificar les roques fent servir la clau de l'altre grup. Comenteu entre vosaltres els encerts/errors o diferències entre les vostres claus.
c) Anota els comentaris que t'han fet els teus companys sobre la clau dicotòmica. Si hi has realitzat canvis, anota'ls en vermell sobre la que has fet a l'apartat a.

Referències