Orientacions per al professorat


A Física cal treballar, entendre i dominar les unitats de temps, d'espai i anar agafant traça amb el funcionament dels factors de conversió. No hi ha res millor per aprendre que una experiència amb el propi cos. És molt important la formació de grups i que els rols quedin clars. La graella per prendre dades no s'ha de prendre com definitiva només hi ha tres ítems, manca el de còrrer cap enrere, però es aconsellable que es prepari segons el que decideixi cadascú (afegir o treure), segons on es vulgui arribar.
Durada: 2 sessións. Una per prendre dades i fer alguns càlculs senzills i altra per fer representacions gràfiques i comentar resultats.

Guió per a l'alumnat


1. Introducció

En aquest món que vivim la velocitat sempre està al nostre costat, però... realment la comprenem?*

2. Objectius

 1. Obtenir les dades espai/temps d’un moviment.
 2. Calcular la velocitat en un moviment rectilini.
 3. Aplicar factors de conversió.
 4. Treballar les dades obtingudes amb càlculs i gràfics.

3. Coneixements Previs

Conèixer i haver treballat amb unitats de temps i velocitat, tant a nivell de magnituds bàsiques com relacionades amb factors de conversió, per entendre el significat de velocitat d'un mòbil.

4. Materials

 • Cronòmetre.
 • Cinta mètrica.
 • Guix.
 • Calculadora.
 • Paper mil·limetrat.
 • Full amb una plantilla per escriure les dades obtingudes.
 • Llapis i goma.

5. Procediments

 1. Dividiu la classe en grups d’unes 4 persones.
 2. En un espai determinat (si pot ser el pati de l'escola) feu dues ratlles a terra, per limitar el espai on estudiareu el moviment.
 3. Mesureu la distància amb una cinta mètrica i expresseu el resultat en metres (m).
 4. Aquest espai el recorrereu dues vegades, això vol dir, que d’on sortiu heu de tornar.
 5. Fareu el recorregut de quatre maneres diferents: caminant, peu coix, cap enrere i corrents.
 6. Cada membre del grup farà el recorregut i s’aniran prenen mesures del temps que es triga en cada situació. Recordeu que la distància sempre serà la mateixa, per poder fer una bona comparació de dades.
 7. Mentre un fa el recorregut estipulat, un altre controlarà amb el cronòmetre el temps en segons (s) i un altra farà el senyal de sortida.
 8. Ompliu la plantilla proporcionada pel professor (veure al final d'aquest apartat).
 9. Calculeu la velocitat de cada membre del grup, tant en m/s com en km/h i ho anoteu en el full de dades.
 10. Representar les dades gràficament en un paper mil·limetrat.
GRAELLA PER APUNTAR LES DADES:
velocitat_graella_dades.JPG

6. Activitats

a) Ompliu la plantilla aportada pel professor amb les dades de tots els components del grup.
b) Expresseu la velocitat per a cadascú en m/s i Km/h.
c) Realitza un gràfic de barres amb les velocitats de tots els membres del grup. A l’eix d’abscisses col·loqueu els noms i en el d’ordenades la velocitat obtinguda en m/s. Afegiu una llegenda per diferenciar cada modalitat de cursa.
d) Comenteu el gràfic segons les diferències que hi trobeu més significatives, tant a nivell de cursa com de participant.

Referències


*Referències o enllaços d'utilitat per a aquesta pràctica en concret (blogs amb materials addicionals per a la pràctica, llocs web amb simulacions que calguin, articles de didàctica on es comenti la pràctica,...). No enllaços generals.*